Podopraktijk De kempen
 
 
 
 
 
 
 
afspraak maken
 
Vergoedingen
 
team
 
Praktijk in beeld
 
alg. voorwaarden
 
PRIVACYVERKLARING
 
klachtenreglement
beoordeling praktijk
 
 
   

PRIVACYVERKLARING PODOPRAKTIJK DE KEMPEN

25 september 2020

U mag verwachten dat Podopraktijk De Kempen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan.
Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Iedere medewerker is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podopraktijk De Kempen naar beste weten en kunnen.

CONTACTGEGEVENS

Podopraktijk De Kempen
Oude Provincialeweg 59
5527 BN Hapert
T 0497 382 289
E info@podopraktijkdekempen.nl

 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

 1. Toestemming
  Bij de start van onze dienstverlening geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder deze toestemming mogen wij u geen zorg verlenen.
  Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.
 2. Noodzaak om een overeenkomst uit te voeren
  Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Podopraktijk De Kempen hiervoor uw persoon gegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. Podopraktijk De Kempen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleneinden gebruikt.
 3. Wettelijke verplichting
  Aan de basis van uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/ofgeheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en niet om u eventueel te informeren over relevante producten en/of diensten.
Podopraktijk De Kempen neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

WELKE PERSOONSGEGEVENS

We registreren van u diverse persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw huisarts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Podopraktijk De Kempen een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een verwerkersovereenkomst met een geheimhoudingsplicht.

DELEN VAN
PERSOONS
GEGEVENS MET
REDEN PERSOONS-GEGEVENS WIJZE VAN
OVERDRACHT
GRONDSLAG
Huisarts
Verwijzer
Rapportage
ter informatie
NAW
Geboortedatum
BSN
Onderzoek
Behandelplan
Zorgmail Alleen na uw
toestemming
Zorgverzekeraar
VECOZO(veilige
communicatie
met zorgverzekeraar)
Controle
verzekeringsrecht
Indien declaratie
NAW
Geboortedatum
BSN
Polisnummer
Declaratie zorg
Declaratie hulpmiddel
Podonet Zorgverzekerings-
wet
Wet markt-ordening gezondheidszorg
Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) Kwaliteitscontrole van de
zorgverlener
Steekproefs-gewijze inzage
in alle gehele dossiers
Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst-
tussen zorgverlener
en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor


Mogelijk ontvangt Podopraktijk De Kempen uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion en dergelijke. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven hebt, wij registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming hebt gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Podopraktijk De Kempen afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld.

BEWAARTERMIJN

Podopraktijk De Kempen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 20 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.
Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Podopraktijk De Kempen uw gegevens niet langer dan één jaar.

PRIVACYRECHTEN

Als u een vraag hebt over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@podopraktijkdekempen.nl.
Vermeld naast de vraag uw naam, postcode, huisnummer en geboortedatum in deze e-mail.
U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren of de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Podopraktijk De Kempen reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen hebt over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Podopraktijk De Kempen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@podopraktijkdekempen.nl.
Podopraktijk De Kempen brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Podopraktijk De Kempen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van Podopraktijk De Kempen.

 

DOWNLOAD DE PRIVACYVERKLARING